Totalentreprenad: Kostnad för schaktning?

Schaktning är någonting som blir aktuellt i många byggprojekt. Det är vanligt att det här momentet utgör en större del av den totala kostnaden för projektet. Därmed kan du göra stora vinster med rätt val av utförare och metod samt god planering. På de allra flesta tomter krävs någon typ av schaktning för att kunna börja bygga – i bästa fall krävs det bara att marken jämnas till. Det är även vanligt att passa på att röja på tomten i samband med att en ny byggnad ska uppföras.
Markarbete blir aktuellt och förekommer exempelvis vid grundläggning av villor och om du ska bygga hus med källare. Även för den som vill ha en pool krävs markarbete. Schaktning används även bland annat för avjämning av tomter, dränering och enskilda avlopp.

Markarbete som term rymmer insatser för att forma mark för att kunna uppföra en byggnad eller annan anläggning. Här ingår schaktning som en av de vanligaste metoderna och delarna.

Om vi tittar på totalentreprenad som term innebär det att utföraren – eller entreprenören – tar ansvar för de båda delarna projektering och utförande. Du som beställare sätter upp funktionskrav som utföraren ansvarar för att möta. En variant är styrt totalentreprenad och då står beställaren själv för delar av projekteringen. Se till att reda ut begreppen och vem som har funktionsansvar, i relation till tekniska lösningar, med din utförare innan projektet påbörjas så att ni är eniga.

Alternativet till totalentreprenad är utförandeentreprenad där du som beställare tar fullt ansvar för projektering inklusive att ta fram bygghandlingar och sedan letar upp en lämplig entreprenör för att utföra projektet enligt handlingarna.

Några olika typer av schaktningEn grävmaskin, en räv och ett träd

Det finns många olika typer av (och avsikter med) schaktning. Här har vi några vanliga former:

 • Schakta dränerat material – makadam eller singel. Det är nödvändigt med dränerande material för att grunden ska kunna transportera bort vatten. Om vattnet istället binds i marken kan husgrunden bli tjälfarlig och riskerar att behålla fukt. Makadam (krossad sten), singel och dräneringsgrus är vanliga dränerande material för betongplatta.
 • Schakta för terrassering av tomt – markarbete för suterränghus. Det här är nödvändigt för att möjliggöra grundläggning. Det som är utmärkande för suterränghus är att de ligger i en sluttning. Det här arbetet syftar till att skapa olika plana nivåer där det senare går att gjuta betongplattor i olika nivåer.
 • Gräva och schakta för nytt hus med källare. Här behövs det undersökas hur djupt ner grundvattnet finns och vad det finns för sten och berg i marken. Se till att inventera markförhållandena i ett tidigt skede.
 • Schaktning och grävning för att kunna koppla in vatten och avlopp. Efter att matjorden är borta ska eventuella rör läggas på plats för vatten, avlopp, el och dränering. På detta placeras en fiberduk toppat med dränerande material på schaktbotten. Det är viktigt att tillräckligt mycket av marken grävs upp för att skapa utrymme för detta.

Behövs det bygglov för projektet?

Något bygglov behövs i regel inte för själva schaktningen, det gäller snarare senare när en byggnad ska uppföras på platsen (om det inte är en Attefallare eller Bolundare).

Däremot kan det behövas ett så kallat marklov – det beror på platsens områdesbestämmelser. Detta kan även gälla för insatser som att fylla ut mark, fälla träd eller plantera skog.

Vad är marklov och hur får jag det?

Marklov kan behövas om du ämnar schakta eller fylla ut mark inom ett område med detaljplan. Insatsen ska bedömas ändra markens höjdläge avsevärt. Det finns ingen exakt gräns för vad ”avsevärt” betyder i det här fallet men en riktlinje är ungefär en halv meter. Den här regeln gäller såväl för tomter som för allmänna platser.

Marklov för schaktning gäller även inom områden som är avsedda för bebyggelse. Alternativt kan det även gälla om platsen ligger i närheten av en anläggning som kräver skydds- eller säkerhetsområde. Det här kan vara både en planerad eller befintlig sådan. Är du osäker – dubbelkolla innan du börjar för att undvika otrevliga överraskningar längs vägen.

Marklov söks hos byggnadsnämnden i den aktuella kommunen. Om du har beviljats marklov behöver arbetet påbörjas inom två års tid och avslutas inom fem års tid från att du fått ditt beslut.

Varför är det bra att anlita totalentreprenad för schaktning?

Det är svårt att utföra markarbeten själv om man inte har någon erfarenhet från det sedan tidigare. Om du själv ska skaffa verktyg och maskiner för sprängning av eventuella stenar och klippblock kan det hela dessutom bli en dyr historia. Det är därför klokt att anlita en erfaren utförare för denna typ av arbete.

Dessutom kan denne undersöka marken och tomten rent geotekniskt och utifrån detta får du mer kunskap om hur eller var det är lämpligt att placera husgrunden.

Några saker att ta ställning till och tips längs vägen

Fundera över var det dränerande materialet ska lagras innan det förs bort samt var det ska göras av senare. Schaktmassorna kan föras bort av utföraren men det är bra att vara medveten om att det i regel innebär en extra kostnad.

Lär dig om markförutsättningarna innan det är dags för markarbete. Det kan du göra med en mark- och grundundersökning. Det är med andra ord ett geotekniskt utlåtande och bedömning om tomten. Välj utförare för undersökningen med omsorg – kostnaden kan skifta.

Undersök om det finns delar som du kan göra själv. Det är viktigt att låta erfarna personer göra schaktningen. Om du har en granne som är behörig kan det vara värt att undersöka möjligheterna att anlita denne för jobbet. Kanske behöver du ändå hyra in rätt maskiner och projektleda jobbet. Det hela beror på hur skicklig utföraren är – undvik att ta onödiga risker. I längden kan det i många fall bli en dyrare slutkostnad än att satsa på en totalentreprenad redan från början.

Frågor som du kan ställa dig när du ska anlita ett markproffs, illustrerade i tankebubbla

Ett viktigt tips är att försäkra maskiner såsom grävmaskiner mot olyckor och stöld om du hyr dem själv för att utföra arbetet. Läs även på om rasrisk och skaffa dig kunskap för att minimera riskerna under arbetet. Det krävs kunskap för att hantera dessa maskiner och ofta sker arbetet i en backe och risken för ras och olyckor ökar jämfört med att hantera en grävskopa på plan mark.

En sak du behöver ha koll på är frostdjupet. Det är viktigt för att undvika tjälskador. Det är det rekommenderade grundläggningsdjupet som påverkar djupet som krävs för att gjuta en platta. Matjorden ska bort från platsen. Det kan vara bra att känna till att grundläggningsdjupet varierar över landet. Undersök vad som gäller där du bor.

Andra faktorer som påverkar hur djupt du ska gräva, utöver frostdjupet, är mängden isolering och sockelhöjd. Tänk på att gräva några centimeter extra utanför huset för att ha utrymme för dränering. En bra metod är att märka ut var det tilltänkta huset ska stå med hjälp av käppar och tydliga markeringar.

Vilka faktorer kan påverka kostnaden?

Det finns flera omkringliggande faktorer som kommer att påverka kostnaden för just ditt markprojekt.

 • Kan du lösa delar av jobbet på egen hand?
 • Schacktdjup
 • Vad kostar uppackningsmaterialet?
 • Ska schacktmassorna föras bort av utföraren? Räkna med tippavgifter.
 • Hur mycket tar utföraren betalt?
 • Hur långt behöver utföraren resa?
 • Behöver det göras en geoteknisk undersökning av marken?
 • Rivning och borttransport av stubb
 • Höjning
 • Rördragning av vatten
 • Hur ser tomten ut? Med en stenig eller bergig tomt blir det dyrare.
 • Behöver det läggas ner kablar i marken i samband med projektet?

Kostnadsuppskattning

I vårt exempel räknar vi med en ungefärlig kostnad på 900 kronor per kvadratmeter för schaktningen. I det priset ingår arbetskostnader, uppackningsmaterial och maskiner. I totalentreprenaden ingår då även att företaget tar bort och tar hand om schaktmassorna.

Om vi tittar på en yta som ska schaktas som är uppskattningsvis 100 kvadratmeter kommer det hela landa på cirka 62 000 kronor (inklusive rotavdraget). Om huset som ska byggas är 100 kvadratmeter stort så har det därmed frigjorts en ren yta som är redo för en husgrund.  Sannolikt vill du dock även se över resten av tomten som vi i det här exemplet uppskattar vara ytterligare 400 kvadratmeter. I så fall landar kostnaden på totalt 248 000 kronor.

Uppdrag, schaktning Kostnad, inklusive ROT-avdrag
100 kvadratmeter hus 62 000 kronor
400 kvadratmeter hus 186 000 kronor
Totalt: 248 000 kronor

Nu ska vi titta på hur kostnaden fördelas mellan grävning och schaktning.

Låt säga att vi anlitar en markfirma som ska gräva för en villagrund i Skåne med en grävyta på 50 kvadratmeter. Isoleringen är normal. Sockelhöjden är 100 mm över marken. Vi vill att markfirman genomför bortforslingen av schaktmassorna.

Som du kan se i tabellen nedan kostar grävningen mer än själva schaktningen.

Uppdrag Kostnad
Grävning, kostnad för grävarbete inklusive etablering. 25 000 kronor
Schaktning 6 000 kronor
Summa 31 000 kronor

Om vi utgår från samma förutsättningar som ovan (villagrund i Skåne, normal isolering, 100 mm sockelhöjd över marken, och hjälp med bortforsling av schaktmassor) men istället föreställer oss en grävyta på 100 kvadratmeter blir kostnaden som följer:

Uppdrag Kostnad
Grävning, kostnad för grävarbete inklusive etablering. 50 000 kronor
Schaktning 12 000 kronor
Summa 62 000 kronor

Källa: husgrunder.com 

Som du ser påverkar antal kvadratmeter kostnaden väldigt mycket. Priset följer samma kurva oavsett om vi väljer garagegrund, attefallshus eller industrigrund.

Om vi istället tittar på motsvarande arbete för en nedgrävd pool (på samma tomt i Skåne) med en grävyta på 50 kvadratmeter blir kostnaden för projektet något högre.

Uppdrag Kostnad
Grävning, kostnad för grävarbete inklusive etablering. 75 000 kronor
Schaktning 18 000 kronor
Summa 93 000 kronor

Metod för att själv bedöma om kostnaden är rimlig

Nu ska vi istället titta på ett exempel där vi utgår från en timkostnad för grävare på 700 kronor. Låt säga att du har en yta på 200 kvadratmeter och du får ett pris från en gräventreprenör på över 100 000 kronor.

Utifrån priset kan du själv räkna bakåt att arbetet med din schaktning för ytan uppskattas ta fyra veckors heltidsarbete. Rimligtvis bör arbetet bara ta några få dagar, utifrån den vetskapen kan du själv bedöma vad som känns rimligt att betala din utförare. Kontrollera hur tidsplanen ser ut och vad som ingår i offerten.

Jämför alltid flera offerter innan du anlitar ett företag

Vad finns det för bidrag att söka?

När du lägger ut ditt schaktningsprojekt på totalentreprenad innebär det att rotavdrag kan tillämpas för arbetskostnaden. ROT står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och får göras på upp till 50 000 kronor per person och år. Det vägs ihop med rutavdraget. Ett villkor för att få använda rot (eller rut) är att tillräckligt mycket inkomstskatt har betalats in under det senaste året.

Det är en bra idé att be de tillfrågade utförarna att räkna in rotavdraget direkt i deras offerter för att få en tydlig bild över slutpriset. På så vis blir det enklare för dig att planera och sätta upp en budget.

Du kan alltid använda Skatteverkets uträkningstjänst för att undersöka hur ditt rotavdrag ser ut.

Jämför alltid flera prisförslag innan du bestämmer dig

Ha för vana att alltid kontakta och fråga ett flertal olika utförare innan du går vidare med ett markprojekt! Värdera de olika offerterna mot varandra och jämför vad det är som ingår. Fundera exempelvis över faktorer som företagets placering för att få en uppfattning om hur resekostnaderna kan variera. Kolla gärna med några referenser för att känna dig säker på ditt val av utförare.

När du väljer totalentreprenad som form är det också viktigt att du som beställare anger i ett avtal vilka funktionskrav som ställs på utföraren av uppdraget. Vanligtvis används regeln ABT06 som syftar till att hantera situationer som kan uppkomma vid totalentreprenad. Be markfirman om hjälp om du känner dig osäker. ABT 06 kan beställas från Svensk Byggtjänst.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om markarbete
Allt fler satsar på pool 2021
När det blev svårare att ge sig ut i världen och resa investerade svenskar i pooler. Detta visar siffror som Hemnet har tagit fram. Sökordet pool i samband med villasök har ökat med så mycket som 20 procent. Vad är det som är så bra med en egen pool? Du är inte ensam om att drömma o...
Läs mer om
Allt fler satsar på pool 2021
Inspiration: Så får du din drömträdgård
En tomt kan bli en härlig oas för trädgårdsfix, plantering och avkoppling. Ska du anlägga en helt ny trädgård? Då har du en del att fundera över. För vissa räcker det att trädgården har en gräsmatta medan andra vill ha fruktträd, stora rabatter och växthus. Planera och fundera Innan du ...
Läs mer om
Inspiration: Så får du din drömträdgård
Så mycket kostar bergsprängning
Det är inte ovanligt att berg måste sprängas när ett hus ska byggas. Anledningen till detta är att berggrunden kan vara belägen relativt grunt under jorden (det märks oftast först när markarbetet sätter igång) eller så är tomten helt enkelt bergig vilket gör det omöjligt att bygga en stab...
Läs mer om
Så mycket kostar bergsprängning
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.