121 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Markarbete / Vatten, avlopp och trekammarbrunn

Vatten, avlopp och trekammarbrunn

En fastighet behöver vatten och avlopp. Avloppet består av två system: ett som tar hand om spillvatten och ett som tar hand om regnvatten. För regnvatten används stuprör och för avloppssystem för spillvatten finns olika system, till exempel självfall med eller utan kombinerat pumpsystem och vakuumsystem.

Skapa en gratis prisförfrågan här
Tjänsten fungerar i hela Sverige.

Undersök vilket avloppssystem som passar bäst till ditt hus

När huset ligger med närhet till kommunalt vatten- och avloppsverk ansluts systemen till dessa. När denna möjlighet saknas måste fastigheten ha en enskild avloppsanläggning enligt statliga byggnadsregler för att vattendrag inte ska förorenas och för att inte skada och skapa olägenheter för natur, människor och djur. Det är fastighetsägarens ansvar att avloppsvattnet renas enligt de lagar och krav som finns. Vilket avloppssystem som passar bäst beror på vilka förutsättningar det finns på platsen, myndigheternas krav på miljö- och hälsoskydd och vilka önskemål husägarens har. Det vatten som kommer från avloppet får inte förorena grundvattnet, vattendrag och dricksvattenbrunnar och därför måste det renas innan det kommer till den högsta grundvattennivån eller berget. För att bygga eller förändra avloppssystem krävs nästan alltid ett byggnadslov av kommunen och ett godkännande av hälsovårdsnämnden.

Skillnad mellan klosettvatten och det som kallas för bad, disk och tvättvatten

En tjej diskar en gaffel och vattnet rinner ner i avloppet.

BDT-vatten (bad, disk och tvättvatten) renas med olika avloppsmetoder: filtrering, infiltration eller resorption. Ett klosettavlopp kräver en trekammarbrunn med slamavskiljare. Miljökontoret i kommunen inspekterar och godkänner alla trekammarbrunnar för att säkerställa att reningen fungerar i alla steg.  Det finns olika storlekar på trekammarbrunnar beroende på hur många personer som bor i hushållet. En trekammarbrunn ska placeras där ett slamsugningsfordon kan komma åt för tömning. Detta sker vanligen en gång per år via kommunen mot en avgift. Förutom trekammarbrunnen krävs också en vidare behandling, till exempel en infiltration, en markbädd eller ett minireningsverk.

Ett minireningsverk består av en processtank, en slamavskiljare, ett processkärl och en styrenhet som kopplas ihop för att inte smutsigt vatten ska släppas ut i miljön. Reningen sker med en biologisk och en kemisk process och vattnet kan sedan ledas ut till ett dike, en befintlig infiltration eller en markbädd. En infiltrationsanläggning tar hjälp av de jordlager som finns i naturen. Vattnet renas och sprids sedan via spridarrör till grundvattnet. I en markbädd ersätts marken av markbäddssand och ett utlopp leder sedan det renade avloppsvattnet vidare.

Den biologiska reningen kan också förstärkas med biomoduler. Detta kallas också för kompaktfilter. För att reducera utsläppen av fosfor används ibland en fällningskemikalie eller ett fosforfilter för att fånga in fosforn. Det finns också källsorterande torra lösningar som används istället för vattenspolande toaletter. Detta är en bra lösning i fritidshus som saknar vattentoalett. Ett avlopp utan vattentoalett kräver inget eget tillstånd men ska anmälas i aktuell kommun. Rådgör alltid med kommunens tjänstemän vid valet av avlopp för att få den bästa lösningen för fastigheten och miljön.

 

Fler inlägg om Markarbete

Så mycket kostar bergsprängning
Det är inte ovanligt att berg måste sprängas när ett hus ska byggas. Anledningen till detta är att berggrunden kan vara belägen relativt grunt under jorden (det märks oftast först när markarbetet sätter igång) eller så är tomten helt enkelt bergig vilket gör det omöjligt att bygga en stab...
Läs mer om Så mycket kostar bergsprängning
Gjuta platta till garage
Det är lätt att tro att husgrunden för ett garage ska se ut på samma sätt som den ska göra för ett hus. Men det är inte riktigt fallet. Ett garage måste utstå betydligt större påfrestningar än en vanlig villa och husgrunden/plattan måste därför vara mer beständig och tålig. Du ska trots a...
Läs mer om Gjuta platta till garage
Dränering – Steg för steg
Med bra dränering får du bukt på fuktproblem innan det är för sent. En av de vanligaste renoveringarna i Sverige är dränering av källare. Det gäller speciellt för hus som har krypgrund, en grundsättning med större risk för fuktrelaterade problem. Men även betongplattor kan behöva dränerin...
Läs mer om Dränering – Steg för steg