Installera solceller

Läs allt om vad du ska tänka på när du ska installera solceller och vad som gäller om du ska montera solpaneler på eternittak i vår stora guide!

Hoppa direkt till innehåll:
Vad det kostar att installera solceller
Vad solceller är
Att tänka på innan installation
Fördelar med solenergi
Hur solceller fungerar

Hus som producerar solel

Vad kostar det att installera solceller?

När du ska installera solceller kan du förvänta dig en kostnad på cirka 16-23 000 kronor/kW. En färdiginstallerad solcellsanläggning på 5 kW kostar omkring 100 000 kronor utan grönt avdrag. Kostnaden för både material och arbete (alltså den totala kostnaden) minskar med 15 procent om du använder det gröna avdraget. Kostnaden kan dock variera beroende på olika faktorer som vi går igenom nedan. För ett större system kan du dra nytta av skalfördelar eftersom det blir billigare per kW. Läs mer om hur mycket solceller kostar och ta del av olika prisexempel.

Vad är solceller?

Solceller är små enheter av kristallint kisel som bildar elektricitet med hjälp av solens strålar. Solcellerna ligger inkapslade mellan två ytskikt som vanligtvis består av glas. Varje solcell bildar en mycket liten mängd likström. För att få tillräckligt med el, som dessutom går att använda i hushållet, seriekopplas flera celler i en så kallad solpanel och en växelriktare gör om likströmmen till växelström.

Installera solpaneler – tänk på detta

Placering av solceller

Hur bör du tänka när det kommer till placering av solceller? Tak som lutar åt söder är toppen för solceller, även tak som lutar åt öst- och väst är bra. Tak som lutar åt öst och väst producerar ungefär 80 % jämfört med de som lutar åt söder. Den absolut optimala lutningen beror lite på var i landet du bor. Inom södra Sverige är en lutning på omkring 35 grader optimalt, men i norr bör den snarare ligga på 45 grader.

Om du har ett tak som inte lutar mer än 5-6 grader är det normalt att vinkla solcellerna 15-20 grader mot söder med hjälp av montagesystem. Som du märker är montagesystem lite flackare än den optimala lutningen som vi nämnde tidigare, men detta är nödvändigt för att få plats med solpaneler utan att de på något sätt skuggar varandra.

solceller med snö på sig

Hur fungerar solceller?

Här går vi på ett enkelt sätt igenom hur solceller fungerar, steg för steg:

 1. En solcell som består av kisel träffas av solens strålar.
 2. Strålarna får kiselelektronerna att börja röra på sig.
 3. Rörelsen gör att en svag, elektrisk spänning uppstår i form av likström.
 4. En växelriktare i solpanelsystemet omvandlar likströmmen till växelström.
 5. Växelströmmen kan användas i hushållet.
 6. Om ett energilagringssystem eller batteri är kopplat till systemet kan överskottsel lagras. Läs mer om att bli microproducent.

Olika typer av solceller

När du ska jämföra olika typer av solceller kommer du sannolikt stöta på följande begrepp: Mono- eller polykristallina solceller, glas/glas- eller glas/folie-solceller och tunnfilmssolceller.

Monokristallina solceller vs polykristallina

Monokristallina och polykristallina solceller utgör 90–95% av alla solceller på marknaden idag. Traditionellt har polykristallina solceller varit billigare och vanligare än de monokristallina. Tack vare den tekniska utvecklingen har dock de monokristallina solcellerna tagit över marknaden idag. De har nu fått bättre verkningsgrad, högre effektivitet och lägre tillverkningskostnad.

 • Monokristallina solceller är uppbyggda av en enda kiselkristall som har formats till en stav och sedan skivats. En sådan cell ger högre effekt eftersom kiselelektronen kan röra sig fritt över en stor yta. Cellerna har en svart färg som gör att de lämpar sig i integrerade solcellstak.
 • Polykristallina solceller består av flertalet kiselfragment som sammanfogats och ger därför elektronerna mindre utrymme att röra sig fritt vilket ger lite lägre effekt. Dessa solceller skiftar oftast i blått, men finns även i andra färger.

Glas/glas- eller glas/folie-solceller

Solceller består av två lager. Det övre lagret är tillverkat av glas, och det undre av glas eller folie. Därav beteckningarna glas/glas eller glas/folie.Vilka solceller du ska välja avgörs genom en noggrann avvägning mellan flera faktorer. Exempelvis bör din budget och ditt effektbehov samt önskemål kring design och layout tas med i beräkningarna.
När det gäller val av solceller, till exempel glas/glas eller glas/folie, monokristallina eller polykristallina, och så vidare, är det en god idé att diskutera för- och nackdelar med en solcellsinstallatör. Lämna en kommentar i offertformuläret om att du önskar rådgivning från våra anslutna företag.

Tunnfilmssolceller

Tunnfilmssolceller är mer ovanliga. Namnet kommer från den tunna film som används för att absorbera ljuset. De kan tillverkas så att de blir böjbara och därför går de att installera på ytor som inte lämpar sig för solceller av den vanliga typen. En anläggning med tunnfilmssolceller är dyrare att installera än en vanlig solcellsanläggning av kiselceller sett till installerad kilowatt per investerad krona.

När du ska välja solcellspaneler

 1. Välj certifierade solcellspaneler. De certifieringar som främst är av intresse kallas IEC 61215 och IEC 61730. När paneler erhåller en certifiering testas solcellsmodulerna med hjälp av ett certifieringsorgan som då kontrollerar att det som specificeras i produktbladet stämmer överens med testförhållanden.
 2. Jämför priser per watt. Det är viktigt att ha koll på hur mycket el som de kommer generera i förhållande till priset. Det brukar inte skilja så mycket mellan mängden el som olika paneler genererar per watt och år. Detta har gjort att det är branschstandard att jämföra pris per watt.
 3. Jämför garantierna. Det är standard att paneler har en produktgaranti på att de inte ska gå sönder på ett visst antal år, normalt brukar det vara minst 10-12 år. Med tiden blir även solcellspaneler mindre effektiva och därför är det också standard att ha en ytterligare garanti som anger hur du kan förvänta dig att panelerna presterar över en längre tid, en “effektgaranti”. Vanligtvis garanteras att panelerna ska generera en viss procent efter 25 år, vilket normalt inte brukar vara lägre än 80 %.
 4. Jämför utseende på paneler. Det finns flera olika solcellstekniker och de vanligaste är mono- och polykristallina solceller.

Solceller på eternittak

Tänk på att förutsättningarna ändras något om du har ett eternittak. För att montera solceller på eternittak krävs det nämligen en speciell utrustning. Anledningen till detta är att eternitpannor ofta är sköra och kan gå sönder och då finns även en risk att ämnet asbest utsöndras. Detta kan även förekomma vid installation av solceller, i samband med att beslagen skruvas fast. Därför måste installatören vara utbildad för att genomföra den typen av arbete. Du kan enkelt begära en gratis offert om du önskar rådgivning från något av våra anslutna företag.

Bygglov för att installera solceller

Den 1 augusti 2018 fastslogs det att en installation av solceller som följer takets riktning och byggnadens form inte kräver bygglov. Det finns dock några undantag från dessa riktlinjer som det kan vara bra att vara uppmärksam på. Undantag kan gälla:

 1. Om solcellsanläggningen ska integreras i taket, alltså i det fall då den ersätter ett takmaterial som exempelvis plåt eller tegel.
 2. Om anläggningen ska vinklas, detta kan ofta vara fallet om taket inte har någon lutning och är platt.
 3. Om byggnaden har förhöjd kulturskyddsklass.
 4. Om det finns några rådande planbestämmelser i området, som exempelvis ställer krav på takets utformning eller färg.
 5. Om byggnaden är placerad i ett område som klassas som “riksintresse för försvaret”, detta brukar framför allt gälla flygfält och skjut- och övningsfält.

Hur många solceller?

En vanlig solcellsanläggning är på ungefär 5-10 kW och tar upp omkring 30-60 m2, dessa får vanligtvis plats på ett villatak. Om du funderar på att investera i ett större system är det bra att kontrollera storleken på fastighetens huvudsäkring. För en normal fastighet som har 16 A i huvudsäkring kommer maxeffekten på solcellsanläggningen att landa på omkring 11 kW. Om du vill ha en större anläggning än vad huvudsäkringen klarar kan du fråga ditt elnätbolag om de har några rekommendationer. I vissa fall kan du byta till en större huvudsäkring.

Växelriktare

Växelriktarens huvuduppgift är att omvandla likströmmen som solcellerna producerar till växelström som sedan kan användas i huset. Bortsett från panelerna, är det den del av ett solcellssystem som kostar mest. Det är också den del som behöver underhållas först. En växelriktare brukar ha en livslängd på ungefär 10-20 år och garantiperioden brukar vara mellan 5-12 år. Rekommendationen är att du väljer en växelriktare från ett etablerat varumärke. Enligt svensk lag ska alla växelriktare som installeras vara CE-märkta, men det kan ändå vara bra att kontrollera att detta står i produktbladet.

När du väljer storlek på växelriktaren ska du se till att du underdimensionerar riktaren i förhållande till panelerna. Exempelvis: om panelerna har en toppeffekt på 10 kW är det normalt att ha en växelriktare med en kapacitet på 8-9 kW vilket skapar en underdimensionering på mellan 10-20 %.

Underhåll av solcellsanläggning

Det krävs mycket litet underhåll för att en solcellsanläggning ska fungera. När anläggningen är installerad och sitter uppe är den nästan helt självgående. Det behövs varken rengöring eller skottning av snö för att panelerna ska producera solel. Smuts på panelerna regnar oftast bort. Den enda kostsamma åtgärd som kan behövas är ett byte av växelriktare, men detta byte utförs då endast någon gång under panelens livslängd.

Skattereduktion grönt avdrag solceller o solpaneler

Det finns ett grönt avdrag som du kan använda när du installerar solceller på taket. Det ger dig 20 procent i avdrag på den totala kostnaden.

Du som installerar solceller kan få skattereduktion för grön teknik, även kallad grön rot.

Du kan få ett avdrag på maximalt 50 000 kr per år och per person. Har din villa eller ditt fritidshus flera ägare kan varje person göra ett avdrag på upp till 50 000 kr var. Hur mycket skattereduktion du har rätt till beror på hur mycket skatt du har betalat och om du använt skattereduktionen tidigare under året.

Avdraget görs på arbets- och materialkostnaderna. Övriga kostnader, exempelvis resor, inkluderas inte. Från och med den 1 januari 2023 höjs skattereduktionen för installation av grön teknik från 15 procent till 20 procent. De nya reglerna tillämpas på installationer som betalas efter den 31 december 2022.

Om du redan är solcellsägare och har en huvudsäkring på max 100 A har du också rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för såld el. Du får bara skattereduktion på såld el som motsvarar mängden el som du köper in. Detta betyder att om du producerar mer el än vad du förbrukar på ett år, blir elen som överstiger årsförbrukningen värd 60 öre mindre per kWh. I praktiken får du skattereduktionen i samband med deklarationen efterföljande år. Vanligtvis står den förtryckt i deklarationsblanketten.

Du hittar mer information om försäljning av el på Skatteverket.se.

Att sälja solel

När din solcellsanläggning är installerad är elnätsföretaget skyldig att installera en ny elmätare kostnadsfritt. Den mäter både den el som du köper in från elnätet och det överskott som matas ut. För att elnätsföretaget ska veta om det är dags att byta elmätare måste en färdiganmälan lämnas. Detta är något som elektrikern som kopplade anläggningen ska hålla koll på.

Är du intresserad att sälja din överskottsel behöver du hitta ett elbolag att sälja den till. Det finns flera att välja mellan och de erbjuder olika priser. Det är alltid bra att jämföra olika erbjudanden. Se över bindningstid och erbjudanden i god tid eftersom de flesta har krav på att du både ska köpa och sälja till till just deras företag.

När anläggningen är igång och avtal är påskrivna, kommer försäljning av solel att ske automatiskt och eventuella intäkter på solelen kommer att synas på din elfaktura. I regel får du också en mindre intäkt på såld el även från elnätsföretaget, den kallas för nätnytta. Vanligtvis ligger den på omkring 5 öre per kWh.

Bli microproducent av el

Du kan även bli microproducent av el och sälja överskottet via elnätet. De dagar systemet producerar mer el än hushållet gör av med kan elen skickas ut i elnätet. Då får du betalt för den – ofta i form av sänkta kostnader på framtida elräkningar. Sedan 2015 får mikroproducenter av förnyelsebar överskottsel dessutom skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh). Underlaget kan som högst uppgå till 30 000 kilowattimmar och skattereduktion ligger därmed på max 18 000 kronor per år.

Fördelar med att installera solenergi

Det finns många fördelar med att installera solenergi. Ta del av exemplen nedan:

 1. Energikostnaderna blir lägre och jämnare, redan från dag ett. Efter ungefär 10 år kommer ditt solcellssystem att vara helt återbetalt och efter 20 år kommer du att göra en ren vinst. Även om du säljer ditt hus innan dess kan du räkna med att du har gjort en god investering.
 2. Driftkostnaden minskar i snitt med 4000 kronor varje år. Solceller ökar dessutom värdet på fastigheten i många år framåt. De flesta solpaneler som du hittar på dagens marknad har en effektgaranti på omkring 25 år.
 3. Du blir mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar. När du producerar egen el minskas ditt inköpsbehov.
 4. Solceller är bra för miljön. Du ökar andelen förnybar energi inom samhället samtidigt som du troligtvis inspirerar fler till att ta steget mot det mer hållbara livet.
 5. När solcellerna är på plats kommer de att vara i princip helt underhållsfria. Det kommer inte finnas några rörliga delar som kan går sönder eller behöver underhållas. Det behövs inget bränsle och det produceras inga biprodukter som exempelvis utsläpp, ljud eller lukter.
 6. Forskning på att det svenska klimatet faktiskt är idealiskt för att producera solel, dessutom är panelerna anpassade till våra förutsättningar. Det första du tänker på är kanske att solen inte skiner tillräckligt mycket i Sverige, men detta är inte sant. Solen skiner inte mindre i vårt klimat än i exempelvis norra Frankrike eller Tyskland. Dessutom producerar solcellerna el även när det är molnigt ute.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Beskriv uppdraget

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress

(Adressen där uppdraget ska utföras)

När du klickar på ‘Skicka förfrågan’ skapar vi ett HelpHero konto åt dig. Med det godkänner du att relevanta företag kontaktar dig för att lämna offerter.

Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om solceller
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Rotavdrag eller grönt avdrag? Med det gröna avdraget får du dra bort 20 procent av den totala kostnaden när du installerar solceller. Detta är ett led i att uppmuntra husägare att investera i klimatvänliga lösningar. Avdraget fungerar ungefär som rot- och rutavdraget. Det innebär att det ä...
Läs mer om
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Installera solceller i Sverige
Att installera solceller i Sverige blir allt mer populärt Att installera solceller i Sverige är inte ett självklart val för många, då landet inte upplevs som solsäkert. Men solenergi blir allt mer populärt och antalet solcellsanläggningar har ökat med 46% mellan 2020 och 2021. I Sverige ...
Läs mer om
Installera solceller i Sverige
Kostnadsjämförelse solceller: Ikea vs Otovo
Solenergi är fortsatt populärt, men vad kostar solceller och vilka är bäst? Visst kan det kännas som att det inte ofta är sol i Sverige, men solceller kan vara en lönsam investering som minskar elkostnaderna väsentligt. Hur mycket el solpaneler i Sverige kan producera beror på flera ...
Läs mer om
Kostnadsjämförelse solceller: Ikea vs Otovo
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.